1814: "Den norske grunnlov og Eidsvollsmennenes læretid i København": Professor Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo

Københavns Universitet
483 views
Kva pregar Eidsvollsgrunnlova - med utgangspunkt i dei grunnsetningane som blir vedtatt? Mange - og særleg dei som skreiv grunnlovsteksten - hadde studert og til dels arbeidd i København; hovudlæraren for juristane var J.F.W. Schlegel, professor ved KU. Korleis var samanhengen mellom det Schlegel skreiv i si naturrettsbok og det som blei gjort på Eidsvoll? Det som blir ført vidare i Noreg er ei anna linje frå 1790-talet enn den som vinn fram i Danmark.